گواهی تست

صدور توسط:

cert_steelalborz

شرکت سازنده:

supp_lion

محصول مورد تایید:

سنگ برش ۷ اینچ

مشاهده


صدور توسط:

cert_mapna

شرکت سازنده:

supp_ador

محصول مورد تایید:

الکترود ۲.۵ در ۳۰۰ میلیمتر با جنس ۳۰۸

مشاهده


صدور توسط:

cert_mosabpooya

شرکت سازنده:

supp_ador

محصول مورد تایید:

الکترود ۲.۵ در ۳۰۰ میلیمتر با جنس ۷۰۱۸:۷۰۱۸

صدور توسط:

cert_mosabpooya

شرکت سازنده:

supp_lion

محصول مورد تایید:

صفه صاب و برش آهن ۷ اینچ

صدور توسط:

cert_mapna

شرکت سازنده:

supp_ador

محصول مورد تایید:

Miginox 319L

مشاهده


صدور توسط:

cert_mapna

شرکت سازنده:

supp_ador

محصول مورد تایید:

الکترود ۲.۵ در ۳۰۰ میلیمتر با جنس ۳۰۸

مشاهده


صدور توسط:

cert_mapna

شرکت سازنده:

supp_lion

محصول مورد تایید:

سنگ برش ۴.۵، ۷ و ۹ اینچ

مشاهده


صدور توسط:

cert_mapna

شرکت سازنده:

supp_ador

محصول مورد تایید:

Miginox 316L

گواهی تست